Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Principles of MARKETING » Thuật ngữ Marketing » Tiếp thị gắn kết khách hàng ( Customer-engagement marketing ) là gì?

Tiếp thị gắn kết khách hàng ( Customer-engagement marketing ) là gì?

Tiếp thị gắn kết khách hàng là gì?

Tiếp thị gắn kết khách hàng là “Làm cho thương hiệu trở thành một phần có ý nghĩa trong cuộc trò chuyện và cuộc sống của người tiêu dùng bằng cách thúc đẩy sự tham gia trực tiếp và liên tục của khách hàng vào việc hình thành các cuộc trò chuyện, trải nghiệm và cộng đồng của thương hiệu.

Tiếp thị gắn kết khách hàng tiếng anh là gì?

Tiếp thị gắn kết khách hàng tiếng anh là Customer-engagement marketing

Customer-engagement marketing

Making the brand a meaningful part of consumers’ conversations and lives by fostering direct and continuous customer involvement in shaping brand conversations, experiences, and community.

Ý nghĩa của ‘Approach’ trong marketing là gì?

Approach The sales step in which a salesperson meets the customer for the first time Trong marketing, thuật ngữ “Approach” (tiếp cận) thường được sử…

Ý nghĩa của ‘Alternative evaluation’ trong marketing là gì?

Alternative evaluation The stage of the buyer decision process in which the consumer uses information to evaluate alternative brands in the choice set Trong marketing,…

Ý nghĩa của ‘Advertising’ trong marketing là gì?

Advertising Any paid form of nonpersonal presentation and promotion of ideas, goods, or services by an identified sponsor Trong marketing, “Advertising” là một hoạt động…

Ý nghĩa của ‘Age and life-cycle segmentation’ trong marketing là gì?

Dividing a market into different age and life-cycle groups. Age and life-cycle segmentation Age and life-cycle segmentation trong marketing là việc chia nhóm khách hàng…

Ý nghĩa của ‘Allowance’ trong marketing là gì?

Promotional money paid by manufacturers to retailers in return for an agreement to feature the manufacturer’s products in some way. Allowance Trong ngữ cảnh marketing,…

Ý nghĩa của ‘Advertising budget’ trong marketing là gì?

The dollars and other resources allocated to a product or a company advertising program. Advertising budget Advertising budget trong marketing là số tiền được dành…

Load More ↓
Home
Kiến Thức
Training
Menu
×