Chuyển tới nội dung

Hệ thống tiếp thị ngang (Horizontal marketing system ) là gì?

Th3 20, 2023131 min read

Hệ thống tiếp thị ngang là gì? Hệ thống tiếp thị ngang là “Một sự sắp xếp kênh trong đó hai hoặc nhiều công ty…

Dịch vụ không thể tách rời ( Service inseparability ) là gì?

Th3 23, 2023141 min read

Dịch vụ không thể tách rời là gì? Dịch vụ không thể tách rời là “Dịch vụ được sản xuất và tiêu dùng đồng thời…

Nhân cách (Personality) là gì?

Th3 23, 2023121 min read

Nhân cách là gì? Nhân cách là “Các đặc điểm tâm lý độc đáo phân biệt một người hoặc một nhóm.” Nhân cách tiếng anh…

Học hỏi (Learning) là gì?

Th3 21, 2023131 min read

Học hỏi là gì? Học hỏi là “Những thay đổi trong hành vi của một cá nhân phát sinh từ kinh nghiệm.” Học hỏi tiếng…

Sản phẩm tiêu dùng (Consumer product) là gì?

Th3 18, 2023131 min read

Sản phẩm tiêu dùng là gì? Sản phẩm tiêu dùng là “Một sản phẩm được mua bởi người tiêu dùng cuối cùng cho tiêu dùng…

Phát triển sản phẩm (Product development ) là gì?

Th3 23, 2023111 min read

Phát triển sản phẩm là gì? Phát triển sản phẩm là “Phát triển khái niệm sản phẩm thành một sản phẩm vật lý để đảm…

Sản phẩm mua sắm (Shopping product ) là gì?

Th3 23, 2023151 min read

Sản phẩm mua sắm là gì? Sản phẩm mua sắm là “Một sản phẩm tiêu dùng mà khách hàng trong quá trình lựa chọn và…

Cơ cấu lực lượng bán hàng theo khách hàng (hoặc thị trường) (Customer (or market) sales force structure ) là gì?

Th3 18, 2023401 min read

Cơ cấu lực lượng bán hàng theo khách hàng (hoặc thị trường) là gì? Cơ cấu lực lượng bán hàng theo khách hàng (hoặc thị…

Chiến lược tiếp thị (Marketing strategy ) là gì?

Th3 22, 2023181 min read

Chiến lược tiếp thị là gì? Chiến lược tiếp thị là “Logic tiếp thị mà công ty hy vọng tạo ra giá trị cho khách…

Chiến lược tiếp thị cạnh tranh (Competitive marketing strategies ) là gì?

Th3 18, 2023151 min read

Chiến lược tiếp thị cạnh tranh là gì? Chiến lược tiếp thị cạnh tranh là “Các chiến lược định vị mạnh mẽ công ty trước…

Đề xuất giá trị (Value proposition) là gì?

Th3 24, 2023161 min read

Đề xuất giá trị là gì? Đề xuất giá trị là “Định vị đầy đủ của một thương hiệu – sự kết hợp đầy đủ…

Tiếp thị toàn cầu chuẩn hóa (Standardized global marketing) là gì?

Th3 23, 2023191 min read

Tiếp thị toàn cầu chuẩn hóa là gì? Tiếp thị toàn cầu chuẩn hóa là “Một chiến lược tiếp thị toàn cầu về cơ bản…

Chi phí biến đổi (Variable costs) là gì?

Th3 24, 2023341 min read

Chi phí biến đổi là gì? Chi phí biến đổi là “Chi phí thay đổi trực tiếp với mức độ sản xuất.” Chi phí biến…

Giai đoạn suy giảm (Decline stage ) là gì?

Th3 19, 2023121 min read

Giai đoạn suy giảm là gì? Giai đoạn suy giảm là “Giai đoạn PLC trong đó doanh số bán sản phẩm giảm dần.” Giai đoạn…

Tiếp thị xã hội (Social marketing) là gì?

Th3 23, 2023121 min read

Tiếp thị xã hội là gì? Tiếp thị xã hội là “Việc sử dụng các khái niệm và công cụ tiếp thị kinh doanh truyền…

Dòng sản phẩm (Product line) là gì?

Th3 23, 2023171 min read

Dòng sản phẩm là gì? Dòng sản phẩm là “Một nhóm sản phẩm có liên quan chặt chẽ với nhau vì chúng hoạt động theo…

Tiếp thị hậu cần (phân phối vật lý) (Marketing logistics (physical distribution) ) là gì?

Th3 22, 2023101 min read

Tiếp thị hậu cần (phân phối vật lý) là gì? Tiếp thị hậu cần (phân phối vật lý) là “Lập kế hoạch, thực hiện và…

Kênh tiếp thị trực tiếp (Direct marketing channel) là gì?

Th3 19, 2023121 min read

Kênh tiếp thị trực tiếp là gì? Kênh tiếp thị trực tiếp là “Một kênh tiếp thị không có cấp độ trung gian.” Kênh tiếp…

Hệ thống phân phối đa kênh (Multichannel distribution system ) là gì?

Th3 22, 2023191 min read

Hệ thống phân phối đa kênh là gì? Hệ thống phân phối đa kênh là “Hệ thống phân phối đa kênh (Multichannel distribution system )…

Strategic planning (Lập kế hoạch chiến lược) là gì?

Th3 24, 2023121 min read

Lập kế hoạch chiến lược là gì? Lập kế hoạch chiến lược là “Quá trình phát triển và duy trì sự phù hợp chiến lược…

Load More
Home
News
Thịnh hành
Menu
×