Cách thức hoạt động của Google Tìm kiếm

Google lấy thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm: (1) Trang web, (2) Nội dung do người dùng gửi, chẳng hạn như nội dung người dùng gửi trong Google Doanh nghiệp và Maps, (3) Nội dung quét từ sách, (4) Cơ sở dữ liệu công khai trên Internet, và nhiều nguồn khác. Tuy …
Đọc tiếp Cách thức hoạt động của Google Tìm kiếm